Важливість малого та середнього бізнесу для економічного зростання малих та середніх міст України

Вступ: Малі та середні підприємства (далі- сектор МСП) відіграють важливу роль у економіці кожної країни. Можна сказати, що вони є основою всіх сучасних європейських економік. Сектор МСП стимулює економічне зростання шляхом активізації інноваційних процесів і створює нові робочі місця. Малі та середні підприємства здатні швидше реагувати на мінливі потреби та вподобання сучасного споживача та зазвичай добре розуміють ситуації на ринку. Розвиток цього сектора вимагаєоднак, інституційної підтримки, а також програм державної допомоги .

Основними рисами ринкової економіки є домінуюча перевага приватної власності над державною та значна роль малих і середніх підприємств. Економічна політика майже всіх країн з ринковою економікою визнає необхідність підтримувати розвиток сектору МСП з погляду на вигоди, що виникають від їх функціонування в національній економіці.

Варто підкреслити, що без розвитку малих підприємств гармонійне функціонування ринкових механізмів неможливе. Це стосується, зокрема, основного принципу ринкової системи – принципу розвитку конкуренції. Посилюючи конкуренцію малі та середні підприємства надають можливість отримати ринкову рівновагу і стають серйозним фактором у підтримці цін на продукцію на досить низькому рівні. Це означає, що вони також можуть зміцнити конкурентні позиції економіка країни на зовнішніх ринках.

Розвиток місцевої економіки – це складний процес, в якому органи місцевого самоврядування із залученням, наприклад, зовнішніх партнерів,стимулюють економічний розвиток даної територіальної одиниці. Уможливлюють економічний розвиток передусім:

 • природні ресурси регіону;
 • невикористаний людський капітал;
 • потенціал сектора МСП.

 

 

Профіль сектору малих та середніх підприємств в Україні

Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого та серднього підприємництва в Україні» від 2012 р. вніс зміни до Господарського кодексу України стосовно визначення МСП, що вцілому відповідає законодавству Європейського Союзу, але не включає критерій «балансу підприємства». Крім того підприємства, які дають сукупний дохід більший за 50 млн. євро на  рік, але менше 250 працівників, або навпаки, в ЄС вважаютьс великими підприємствами, а в Україні вважаються середніми.

Таб.1 МСП за визначенням Господарського кодексу України

Мікропідприємства Малі підприємства Середні підприємства Великі підприємства
Кількість працівників ≤ 10 осіб ≤ 50 осіб Суб’єкти господарювання, що за своїми ознаками не можуть бути класифіковані як малі або великі підприємства ≥  250 осіб
Річний дохід ≤ 2 млн. євро ≤ 10 млн. євро ≥ 50 млн. євро

Джерело: Господарський кодекс України [1]

 

Таб.2 МСП за визначенням Європейської комісії

Тип підприємства Кількість працівників Річний оборот в млн. євро Річний баланс в млн. євро
Дуже мале підприємство < 10 та ≤ 2 або ≤ 2
Мале підприємство < 50 та ≤ 10 або ≤ 10
Середнє підприємство < 250 та ≤ 50 або ≤ 43

Джерело:Визначення МСП Єврокомісії

 

Малі та середні підприємства в Україні – це дуже велика група суб’єктів: у 2018 році в Україні налічувалося близько 355 тисяч  малих і середніх підприємств (16 тисяч середніх, 339 тисяч малих (разом з мікро-), 1,472 млн індивідуальних підприємців (ФОП) і лише 446 великих підприємств). Тобто в цілому сектор МСП це 99,9% всіх підприємств.

Рис.1 Частка підприємств у % з розподілом на великі, середні і малі

Джерело: розроблено самостійно на основі даних Державної служби статистики України

 

Малі та середні підприємства складають переважну більшість суб’єктів господарювання, що працюють на ринку, тому стан та динаміка розвитку сектора МСП є ключовими для місцевої економіки і повинні викликати найбільший інтерес в усіх стейкхолдерів. Важливо, що ці підприємства є одним з головних факторів соціально-економічного зростання всієї країни. Вони є своєрідним стимулятором економічного розвитку, а їх кількості і потенціал вважається показником економічного розвитку та проявом здорової ринкової конкуренції.

Рис.2 Кількість МСП в Україні на 10 тис.осіб наявного населення 2014-2018рр.

Джерело: розроблено самостійно на основі даних Державної служби статистики України

 

Мікропідприємства в Україні

В секторі українських підприємств переважають мікропідприємства, їх частка в структурі всіх підприємств становить аж 82,3%. Останні роки кількість мікропідприємств в Україні тримається приблизно однакового показника , нині їх близько 300 тисяч.

 

Рис.3 Кількість мікропідприємств в Україні

Джерело: розроблено самостійно на основі даних Державної служби статистики України

Найбільша кількість мікропідприємств працює у сфері торгівлі (27,3%) та у сфері сільського, лісового та рибного господарства (14,6%). В у сфері промисловості працює 8,2% мікропідприємств, у будівництві -10,2%. Частка мікропідприємств у створенні ВВП становить –7,1%, що значно більше у порівнянні з 2012 роком – 2,7%.

Крім того, вони  впливають на ринок праці –  створюють 11,8% робочих місць (кількість працівників у таких компаніях становить близько 704 тис. осіб).

Більшість мікропідприємств зосереджуються лише на внутрішньому ринку – рідко вони експортують. У 2018 році відсоток експортерів товарів серед мікропідприємств  був на рівні –2,7%.

 

Малі підприємства в Україні

Кількість малих підприємств в Україні у 2018 складала 46,5 тис. – 13,1% від загальної кількості підприємств. За останні роки кількість малих підприємств дещо збільшується, після стрімкого зменшення у 2014-2015 роках. Рекордну кількість малих підприємств, понад 58 тисяч, було зареєстровано у 2011.

 

Рис.4 Кількість малих підприємств в Україні

Джерело: розроблено самостійно на основі даних Державної служби статистики України

 

Малі підприємства генерують12,8%ВВП сформованого сектором. Вони також мають частку у створенні робочі місця – в секторі підприємств вони створюють 15,7 % робочих місць (приблизно 900 тис.) Обсяг реалізованої продукції малими підприємствами у 2018 році складав 12,7% (1 166 524, 8 млн. грн.)від загального обсягу реалізації.

Малі підприємства також характеризуються малим відсотком експорту продукції – 5,6% на 2018рік. Відсоток імпорту товарів  малими підприємствами склав 17,1% станом на 2018рік.

 

Середні підприємства в Україні

У 2018 році в Україні було зареєстровано 16057 середніх підприємств, які становлять 4,5% від загальної кількості підприємств. В останні роки спостерігається зменшення кількості середніх підприємств,за виключенням 2018 року.

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5 Кількість середніх підприємств в Україні

Джерело: розроблено самостійно на основі даних Державної служби статистики України

 

Частка середніх підприємств у створенні ВВП становить 41,4%(956970,8млн грн.) Вони мають найбільшу частку у створенні робочих місць – у секторі підприємств вони генерують 46% робочих місць (2744,2 тис. зайнятих осіб), та мають найбільші витрати на оплату праці – 44,4% (267341,9)до загальних витрат на оплату праці.

Середні підприємства експортують 15% продукції до загального обсягу. Відсоток імпорту товарів середніми підприємствами склав 19,7% станом на 2018рік.

 

Роль сектору МСП в економічному зростанні малих і середніх міст України

 

Підприємства з сектору МСП зазвичай носять місцевий характер. В процесі діяльності підприємств на місцевому рівні виступає взаємодія між підприємствами та місцевим ринком. По-перше, підприємства використовують місцеві засоби виробництва та місцеві трудові ресурси, по-друге – підприємства продають свою продукцію та послуги на місцевому ринку. Крім того, підприємства з сектору МСП легко адаптуються до місцевого оточення, оскільки вони знаходять там більш сприятливі умови для розвитку.

Місцевий характер малих та середніх підприємств означає, що існує тісний взаємозв’язок між розвитком цього сектора та місцевим розвитком. Більш високий рівень економічного розвитку, який забезпечують функціонуючі підприємства, підвищує конкурентоспроможність місцевої системи, що стає чинником і подальшого економічний розвиток. Крім того, економічному розвитку сприяє збільшення чисельності робочих місць і, як наслідок – зменшення рівня безробіття, збільшення бюджету місцевої громади. Задовольняючи життєві потреби мешканців, малі та середні підприємства покращують рівень життя населення  і підвищують конкурентоспроможності місцевості.

Середні міста України складають 33 міста з чисельністю населення від 50 до 100 тисяч осіб. Там проживає близько 1,06 млн. жителів, де щільність населення приблизно становить -1140 осіб на квадратний кілометр.

Малі міста України, які відносяться до міст обласного значення і мають населення до 50 тисяч осіб, складаються із 82 міст з населенням майже 2,15 млн. жителів та щільністю – 1174 особи на квадратний кілометр.

Сюди ж належать і міста районного значення.

Міста районного значення з населенням понад 10 тисяч осіб – це 161 місто, в яких проживає майже 2,5 млн. осіб. Щільність населення у цих містах складає – 662 особи на квадратний кілометр. Ще одна категорія міст – міста районного значення з населенням до 10 тисяч осіб. Таких міст на території України -97, а їх населення складає близько 670 тисяч осіб зі щільністю населення – 582 особи на квадратний кілометр[3].

 

Рис.6 Частка міст кожної категорії

Джерело: Інтернет ресурс «Громадський простір»

 

Розвиток міст можливий, завдяки наступним чинникам:

 1. Економічне зростання та зайнятість – наприклад, зростання ВВП на душу населення, створення нових робочих місць та зменшення рівня безробіття

Джерело: розроблено самостійно на основі даних Державної служби статистики України

 

Важливість сектора МСП в економіці підтверджується, серед іншого його впливом на ринок праці. Сектор МСП є креатором робочих місць. Цей сектор настільки важливий, оскільки має потенціальну можливість створення нових робочих місць. Прийняття на роботу нових працівників – це соціальне призначення підприємств. Малі та середні підприємства створюючи нові робочі місця сприяють зниженню рівня безробіття в країні і тим самим сприяють поліпшенню життєвої ситуації його мешканців. Вони їдять обід чи вечерю в місцевих ресторанах, п’ють напої з місцевих барів. Це зберігає гроші на місцевому рівні та надалі сприяє економічному зростанню громади.

 1. Технологічний розвиток та інновації. Підвищення інвестиційної привабливості – завдяки наявному дослідницькому потенціалу, привабливій локалізація, освіченому персоналу

SWOT-аналіз: сильні та слабкі сторони, а також можливості та загрози підприємств сектору МСП з точки зору інновацій

Сильні сторони Слабкі сторони
Трансфер нових технологій

Збільшення частки доходів від реалізації нових або значно покращених товарів у загальному обсязі продажів

Диверсифікація науково-освітнього комплексу через необхідність бізнес-консалтингу, проектної та дослідницької діяльності.

Впровадження організаційних нововведень (впровадження нового організаційного методу в принципи роботи, прийняті компанією)

Недостатній рівень фінансування інноваційної діяльності державою

Висока вартість впровадження інновацій

Неможливість фінансувати інновації з внутрішніх джерел компанії

Низький рівень інноваційної культури підприємств

Невідповідні законодавчі норми

Нестача працівників з відповідними навичками в компанії

Можливості Загрози
Співпраця у сфері інноваційної діяльності, активна участь у спільних проектах з іншими підприємствами чи некомерційними установами

Державна фінансова підтримка інноваційної діяльності

Фінансування інновацій за рахунок національних та європейських фондів, залучення іноземного капіталу до інноваційної діяльності суб’єктів господарювання

Встановлення контактів та розширення на зовнішні ринки

Зростання інфляції та криза на світовому фінансовому ринку зменшать інноваційну активність підприємств, якщо не будуть створені стратегічні урядові програми для інноваційної моделі розвитку.

Динамічні зміни темпів інноваційного розвитку інших країн

Зниження доходів домогосподарств через інфляцію гальмує розвиток споживання, включаючи інноваційну продукцію

Джерело: розроблено самостійно

 

У макроекономічному масштабі інновації вважаються одним з головних рушіїв економічного зростання. В перспективі сектору МСП впровадження інновацій дозволяє, серед інших зменшити виробничі витрати, поліпшити якість продукції, розширити асортимент пропонованої продукції, краще задовольнити потреби споживачів, швидше реагувати на зміни очікувань покупців, скоротити споживання сировини та енергії, знизити екологічну шкоду виробництва. Якщо підсумовувати, інновації підвищують конкурентоспроможність окремих підприємств, а отже, і громади.

 1. Розвиток соціальних служб та ресурсів – пов’язаних зі спеціалізованими послугами, новими формами їх надання
 2. Процеси розвитку ідентичності та інтеграції – формування нового «обличчя» територіальних одиниць

Унікальна місцева продукція вироблена малими та середніми підприємствами може залучати клієнтів до громади, активізуючи туризм та сприяючи розвитку привабливої місцевій атмосфері.

 Таб.3 Динаміка частки доходів від діяльності малих і середніх туристичних підприємств у ВВП України, 2010-2015 рр

Рік ВВП млн.грн. Доходи від реалізації тур.послуг млн.грн Частка доходів малих та середніх туристичних підприємств у загальних доходах галузі, % Темпи зростання ВВП, % Темпи зростання доходів від реалізації тур. послуг, %
туристичними підприємствами загалом у т. ч. малими та середніми підприємствами туристичними підприємствами загалом у т. ч. малими та середніми підприємствами
2010 182351 380,329 257,102 67,6 98,1
2011 181986 517,703 369,640 71,4 99,8 136,1 143,8
2012 192724 830,601 595,541 71,7 105,9 155,2 161,1
2013 210454 1206,668 774,681 64,2 109,2 150,2 130,1
2014 220556 1386,132 935,639 67,5 104,8 114,9 120,8
2015 240406 2093,160 1423,348 68,0 109 131,1 152,1

 

Джерело: Статистичні бюлетні: Туризм в Україні

 

 

 1. Збільшення соціальної, професійної та просторової мобільності населення
 2. Покращення якості життя – за рахунок збільшення доходів місцевого населення, поліпшення умов праці, якісні медичні послуги ,громадська безпека

Коли консументи споживають продукцію малого бізнесу, вони по суті віддають гроші своїй місцевій громаді. Процвітаючий місцевий бізнес буде отримувати високий рівень доходу, а це означає, що бізнес буде платити більш високі податки. Потім ці гроші використовуються для місцевої поліції та пожежних підрозділів, а також для шкіл.

 1. Розвиток інституційної інфраструктури – наприклад, розвиток установ, що підтримують бізнес, публічно-правових інституцій

Отже, конкурентоспроможність міста чи регіону багато в чому визначається конкурентоспроможністю підприємств, що ведуть бізнес у даній місцевості. Малі та середні підприємства впливають на темпи та напрямки розвитку економіки регіону та міста, а місто в якому вони працюють , впливає на їх фірмовий стиль. В  умовах сьогодення ринково-конкурентоспроможний регіон – це такий, що створює сприятливий клімат для розвитку сектору МСП та впровадження інновацій.

Висновки: Роль МСП відображається на ефектах, які можна досягти за рахунок них:

 • макроекономічний ефект – сектор МСП впливає на економічне зростання,участь у створенні валового внутрішнього продукту
 • ефект інновацій (технічний прогрес) – інновації є умовою виживання та розвиток малого та середнього бізнесу
 • ефект зайнятості – навіть у кризові періоди зайнятості в таких підприємства найчастіше збільшується
 • екологічний ефект – вплив МСП на навколишнє середовище менш агресивний, ніж великих підприємства,
 • ефект регіональної децентралізації – МСП (насамперед традиційні) не потребують особливих інфраструктурних умов
 • трансформаційний ефект – вони позитивно впливають на економіку в періодитрансформації шляхом нейтралізації негативних наслідків реформ
 • стабілізаційний ефект – вони ефективніше справляються в умовах кризи, спаду чи колапсу

Малий бізнес не завжди залишається малим. Великі корпорації, такі як Nike, Ben та Jerry’s, почали працювати як малий бізнес та перетворилися на головних гравців на національному та міжнародному ринках. Багато лідерів комп’ютерної індустрії почали працювати на зібраних комп’ютерах у власних гаражах. Microsoft та Amazon – це яскраві приклади того, як ідея малого бізнесу може змінити світ. Малий бізнес, який переростає у великий бізнес, часто залишається в громаді, в якій вперше був створений. Створення великої корпорації зі штаб-квартирою у громаді може надалі сприяти забезпеченню зайнятості та стимулювати місцеву економіку, створюючи ринок, який сприяє розвитку  малого бізнесу.

Список використаних джерел

 1. Господарський кодекс УкраїниЗакон України від 01.2003 № № 436-IV// База даних «Законодавство України»/ВР України. Режим доступу:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
 2. Офіційний сайт Державної статистичної служби України http://www.ukrstat.gov.ua/
 3. Інтернет ресурс «Громадський простір»https://www.prostir.ua/
 4. Статистичні бюлетені: Туризм в Україні – 2015 // Статистичний Бюлетень. – К.: ДТА, 2015. – 43 с.. – ISSN 1813-6796.
 5. Офіційний сайт Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України https://www.me.gov.ua/Tags/DocumentsByTag?lang=uk-UA&id=46442994-b673-481b-bdf4-8941551bc942&tag=EkonomichnaSituatsiiaTaMakroekonomichnePrognozuvannia